واژه بست در زبان های تاتی و تالشی: مطالعه ای رده شناختی

نویسندگانایوب اسماعیل نژاد نودهی - بهروز بختیاری - نرجس بانو صبوری - زهرا ابوالحسنی چیمه
نشریهزبان شناسی گویش های ایرانی
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارپاییز و زمستان ۱۳۹۹
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله