بررسی مقابله ای اصطلاحات حاوی باورها و نشانه های مذهبی در زبان های اسپانیایی و فارسی با رویکرد زبان شناسی انسان شناختی

نویسندگانتورج حسامی - آزیتا افراشی - زهرا ابوالحسنی چیمه - بئاتریس رفیعی
نشریهزبان شناخت
شماره مجلد۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارپاییز و زمستان ۱۳۹۸
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله