بازنمایی نقش های جنسیتی در کتاب های تاریخ دانشگاهی ایران دوره میانه بر مبنای رویکرد و تحلیل گفتمان وندایک

نویسندگانمریم طاهرزاده - زهرا ابوالحسنی چیمه - زهیر صیامیان گرجی
نشریهنقد و نظریه ادبی
شماره مجلد۱
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشاربهار و تابستان ۱۴۰۰
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله