بررسی مقابله ای اصطلاحات حاوی اشیاء زبان های اسپانیایی و فارسی با رویکرد زبان شناسی انسان شناختی

نویسندگانتورج حسامی - آزیتا افراشی- زهرا ابوالحسنی چیمه - بئاتریس رفیعی
نشریهجستارهای زبانی
شماره مجلد۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارخرداد و تیر ۱۴۰۰
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله