مفهوم سازی های فرهنگی «مرگ» در گویش بختیاری زز و ماهرو

نویسندگانغلامرضا خادمی - زهرا ابوالحسنی چیمه
نشریهجستارهای زبانی
شماره صفحاتصص ۱-۳۱
شماره مجلد۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشاربهمن و اسفند ۱۴۰۰
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله