تحلیل استعاری زبانشناختی بر ضرب المثل های حوزه احساسی خشم در زبانهای فارسی و ترکی

نویسندگانبهروز ابراهیمی - حیات عامری - زهرا ابوالحسنی چیمه
نشریهفصلنامه ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین
شماره صفحات۳۴-۱۷
شماره مجلد۳
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۸
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به بررسی استعاره های مفهومی حوزه خشم در آیینه ضرب المثل های دو زبان فارسی و ترکی می پردازد. تلاش شده است از منابع مختلف برای دو زبان مذکور، داده های مورد نیاز از هر دو زبان استخراج و گردآوری شود. پربسامدترین نگاشت نام ها در هر دو زبان مشخص و جداگانه در جدول آورده شود. در کنار نگاشت نام ها، پربسامدترین حوزه های مبدا نیز شناسایی و معرفی شدند تا مشخص گردد گویشوران این دو زبان بیشتر از چه نگاشت نام ها و حوزه های مبدا برای بیان استعاری خشم استفاده می کنند. مشخص شد در زبان فارسی پربسامدترین نگاشت نام ‍[خشم آتش است] و در زبان ترکی ‍[خشم نادانی/جهل است] می باشند. در رابطه با حوزه های مبدا نیز پربسامدترین حوزه مبدا که برای مفهوم سازی خشم به کار می رود، به ترتیب حوزه های مبدا "روشنایی و تاریکی" در زبان فارسی و "انسان/بدن انسان"در زبان ترکی قرار دارند که بسامد وقوع به نسبت تعداد ضرب المثل های بررسی شده در هر زبان آورده شد. با تحلیل هایی که صورت گرفت به نظر می رسد که هر چند تقریبا گویشوران این دو زبان از یک الگوی واحد فرهنگی برای تولید استعاره خشم استفاده می کنند اما به نظر می آید تفاوت های فرهنگی باعث تولید نگاشت نام های متفاوت نیز شده است.

tags: زبان شناسی شناختی ، معنی شناسی شناختی - استعاره مفهومی- نگاشت نام -ضرب المثل