سنجش اعتبار سند اجرایی یونسکو در شناسایی میزان در خطر بودن ده گونه زبانی ایرانی

نویسندگانالیناز فرمهینی فراهانی- زهرا ابوالحسنی چیمه
نشریهدو فصلنامه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی،
شماره صفحات ۱۴۹ -۱۷۷
شماره مجلد۱۷
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۸
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

پژوهشگران ۹ شاخص سند اجرایی یونسکو را برای ارزیابی درخطر بودن گونه های منتخب زبانی به کار گرفتند. ده گونه ی زبانی به طور تصادفی انتخاب و بر اساس سنجش هم زمان شاخص ها، شدت تهدید هر گونه ی زبانی در طیف رتبه بندی در معرض خطر بودن زبان ها بدین گونه ارزیابی شد: این علامت < درخطر بودن را نشان می دهد. به طرز وخیم درخطر< به شدت درخطر< قطعا درخطر افجه ای، اغشتی< جابانی، طالقانی < قشمی، ملکی گالی، لارکی، گهگمی، سنگانی، بستکی همچنین بر اساس تحقیقات میدانی مشخص شد فاصله از پایتخت، عوامل جغرافیایی و وضعیت اقتصادی سه عامل مهم تری هستند که جایگاه گونه های زبانی را در این طیف معین می کنند.