مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱A Sociolinguistic account of Brand namesZahra AbolhasaniThe Annual conference on literature, philology and linguistics2010
۲An account of Compound Prepositions in FarsiZahra Abolhasaniزبان‌شناسی رایانه‌ای استرالیا در بیستمین کنفرانس دوسالانه2006
۳close or open set? An account of morphosyntax of compound prepositions in FarsiZahra Abolhasaniهمایش ICIL71396
۴آموزش کدام فرهنگزهرا ابوالحسنی چیمه - حسینیهمایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان1395
۵ارزیابی بازنمود فرهنگ در کتاب آموزش زبان فارسی: پیشنهاد انگاره چندصداییزهرا ابوالحسنی چیمهواکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان1395
۶افعال نمودیزهراابوالحسنی چیمهکنفرانس زبان شناسی1383
۷انضمام: فرایند واژه‌سازی حرف اضافه و پیامدهای کاربردی آن در زبان‌شناسی رایانه‌ایزهرا ابوالحسنی چیمه-مسعود قیومیکارگاه پژوهشی زبان فارسی و رایانه1385
۸بازنمایی معنایی حروف اضافه زبان فارسی با استفاده از نمودارهای مفهومیزهرا ابوالحسنی چیمه- قیومی- منصوریهمایش انجمن زبان‌شناسی ایران1384
۹برخورد زبانی، تلقی فرهنگیزهرا ابوالحسنی چیمه- کشوریهمایش برخورد زبانی1395
۱۰بررسی ادب و بی ادبی کلامی در گفتگوها و گزارشهای ورزشی تلویزیونزهرا ابوالحسنی چیمه - سوقانیهمایش ادب کلامی و اجتماع1396
۱۱راهبردهای آموزش مکالمه زبان فارسی به غیرفارسی زبانان با نگاهی بر تجربه های فارسی آموزی به دانشجویان چکیزهرا ابوالحسنی چیمهسمینار یادگیری و آموزش زبان فارسی به اسپانیولی زبانان1391
۱۲راهبردهای تدریس فرهنگ در کلاس زبان فارسی، مطالعه موردی دانشگاه چارلززهرا ابوالحسنی چیمههمایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی1396
۱۳راهبردهای تدریس فرهنگ در کلاسهای زبان فارسی به غیرفارسی زبانانزهرا ابوالحسنی چیمههمایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی1396
۱۴رفتار فرهنگی در کتابهای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، جلد اول «تجارب حرفه‌ای نقد»زهرا ابوالحسنی چیمههمایش واکاوی و نقد متون1396
۱۵سکوت: ابزاری کلامی جنسیتی در تحمیل خشونتزهرا ابوالحسنی چیمه- مریم کشوریهمایش خشونت کلامی1395
۱۶عناصر مکان نمازهرا ابوالحسنی چیمههمایش زبان و زبان شناسی۱۳۸۲
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.