ارزیابی بازنمود فرهنگ در کتاب آموزش زبان فارسی: پیشنهاد انگاره چندصدایی

نویسندگانزهرا ابوالحسنی چیمه
همایشواکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه شهید بهشتی
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله