راهبردهای آموزش مکالمه زبان فارسی به غیرفارسی زبانان با نگاهی بر تجربه های فارسی آموزی به دانشجویان چکی

نویسندگانزهرا ابوالحسنی چیمه
همایشسمینار یادگیری و آموزش زبان فارسی به اسپانیولی زبانان
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۱
محل برگزاری همایشمادرید
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کامپلوتنس
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله