انضمام: فرایند واژه‌سازی حرف اضافه و پیامدهای کاربردی آن در زبان‌شناسی رایانه‌ای

نویسندگانزهرا ابوالحسنی چیمه-مسعود قیومی
همایشکارگاه پژوهشی زبان فارسی و رایانه
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۵
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تهران
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله