بازنمایی معنایی حروف اضافه زبان فارسی با استفاده از نمودارهای مفهومی

نویسندگانزهرا ابوالحسنی چیمه- قیومی- منصوری
همایشهمایش انجمن زبان‌شناسی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۴
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله