افعال نمودی

نویسندگانزهراابوالحسنی چیمه
همایشکنفرانس زبان شناسی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۳
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه علامه طباطبایی
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله