عناصر مکان نما

نویسندگانزهرا ابوالحسنی چیمه
همایشهمایش زبان و زبان شناسی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۲
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تربیت مدرس
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله