راهبردهای تدریس فرهنگ در کلاس زبان فارسی، مطالعه موردی دانشگاه چارلز

نویسندگانزهرا ابوالحسنی چیمه
همایشهمایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶
محل برگزاری همایشمشهد
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه فردوسی
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله