راهبردهای تدریس فرهنگ در کلاسهای زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

نویسندگانزهرا ابوالحسنی چیمه
همایشهمایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶
محل برگزاری همایشمشهد
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله