بررسی ادب و بی ادبی کلامی در گفتگوها و گزارشهای ورزشی تلویزیون

نویسندگانزهرا ابوالحسنی چیمه - سوقانی
همایشهمایش ادب کلامی و اجتماع
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله