آموزش کدام فرهنگ

نویسندگانزهرا ابوالحسنی چیمه - حسینی
همایشهمایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه شهید بهشتی
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله