سکوت: ابزاری کلامی جنسیتی در تحمیل خشونت

نویسندگانزهرا ابوالحسنی چیمه- مریم کشوری
همایشهمایش خشونت کلامی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله